เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

79

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ห้องประชุมสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร โครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน หลักสูตรแถวทางการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการความปลอดภัยฯ พ.ศ.2564 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวข้องกับงานนั่งร้านและค้ำยัน งานก่อสร้าง และการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน ภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2  มีการบรรยายให้ความรู้ทางทฤษฎี และการปฏิบัติเบื้องต้น จัดอบรมเป็น 2 รุ่น รวม 353 คน ประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้างซึ่งมีสถานประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองโดย ฝึกอบรมรุ่นละ 6 ชั่วโมง และนิทรรศการด้านความปลอดภัยจากการทำงาน มี น.ส.สาคร สนธิเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 และนายสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น ประธานชมรมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน