เทศกาลชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์

47

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ บริเวณสถานีขนส่งเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ อำเภอปัว ประจำปี 2564 โดยมี นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอปัว กล่าวรายงานในครั้งนี้เนื่องด้วยทางอำเภอปัว เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว  ได้จัดงานเทศกาลชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ อำเภอปัว ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564   ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   การส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้  อีกยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์  มีการประกวดธิดาพญาภูคา  การประกวดร้องเพลงของเยาวชน และประชาชนทั่วไป  การจัดกิจกรรมวาดภาพดอกชมพูภูคา ของเด็กเยาวชนนักเรียน และศิลปินเมืองปัว การจัดนิทรรศการเทศกาลชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์   และได้จัดการตามมาตรการป้องกัน Covid 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.บก.ทท. (นทพ.) ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ร้านค้า ประชาชนในอำเภอปัว สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน องค์กรเอกชนร้านค้าและ ประชาชนในอำเภอปัว เป็นอย่างดียิ่ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน