มอบเครื่องจักรให้ 2วิสาหกิจชุมชนใช้พัฒนาการเกษตร

41

19 มี.ค. 64 ที่บ้านวังทอง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยเตย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง โดยมีนายเพชร พรมทอง ผู้จัดการบริการหลังการขายภาคอีสาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  นางสุนิษา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมงาน

นายเพชร พรมทอง  ผู้จัดการบริการหลังการขายภาคอีสาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สำหรับงานส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI เนื่องด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยมีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนนโยบายของทางจังหวัดมหาสารคามในเรื่องการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ บริษัทสยามคูโบต้าฯ ร่วมกับ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด จะมีการส่งมอบแทรกเตอร์ L5018SP KIS พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 2 ชุดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ได้รับรถแทรกเตอร์คูโบต้า L5018SP (KIS) 50แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 อย่าง ใบมีดดันดิน ผานพรวน ผานบุกเบิก จอบหมุนโรตารี่ เครื่องปลูกอ้อย รวมมูลค่า 945,500 บาท และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ได้รับรถแทรกเตอร์คูโบต้า L5018SP (KIS) 50แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 อย่าง ใบมีดดันดิน ผานพรวน ผานบุกเบิก จอบหมุนโรตารี่ เครื่องปลูกมันสำปะหลัง รวมมูลค่า 948,500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,894,000 บาท

ทีมข่าวมหาสารคาม /รายงาน