สบอ.3 บ้านโป่ง บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตามแนวทางสนง.สีเขียว.

47

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ของ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day วันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2) ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จ.ราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานและห้องทำงาน ตัดแต่งต้นไม้รอบรั้วสำนักงาน เก็บกวาดใบไม้บริเวณสนามหญ้า ซี่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office) และดำเนินการตามนโยบายลดคัดแยกขยะมูลฝอย มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ งดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกทุกชนิด ช่วยอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการสานต่อกิจกรรม 5 ส. และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อส่วนรวมต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ. ราชบุรี/รายงาน