นำร่องโครงการ”ขัดเงา” เพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจ

39

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 มี.ค. 64  พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ จว.ปทุมธานี  เป็นประธานเปิดโครงการ”ขัดเงา” ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ณ โดมเอนกประสงค์ หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดย พ.ต.อ.อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์ ผกก.ฝ่าย อก.ภ.จว.ฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้ง 14 โรงพักในสังกัด นำรถจักรยานยนต์สายตรวจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับการร่วมมือจากคณะอาจารย์พร้อมกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เข้าร่วมโครงการ ในการนำนักเรียนแผนกช่างยนต์มาดำเนินการตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและดูแลรถจักรยานยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทุกคัน

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ จว.ปทุมธานี กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ พ.ต.อ นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ตรวจสอบรถจักรยานยนต์สายตรวจของทางราชการ ของแต่ละโรงพัก จำนวน 14 สภ. พบว่า ถูกนำมาจอดไว้ในโรงรถหรือห้องเก็บของโดยไร้ประโยชน์  สอบถามแล้วพบว่ารถส่วนใหญ่จอดเสียเนื่องจากสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อม น้ำมันเครื่องแห้ง ยางแบนเสื่อมคุณภาพ  จึงได้รับการประสานและความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยี่แหลมทอง จะนำนักศึกษาแผนกช่างยนต์มาตรวจสอบและซ่อมรถจักรยานยนต์สายตรวจทุกคันเพื่อพร้อมใช้งาน จึงได้เกิดโครงการ“ขัดเงา”งานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สายตรวจให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับ นโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจของกำลังพล ตลอดจนการใช้ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ซึ่งเป็นของหลวง และได้มาจากเงินภาษีของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาดูแลบำรุงรักษา และนำไปใช้อย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำ “โครงการขัดเงา”ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของสายงานฝ่ายป้องกันปราบปรามของทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ทั้งในด้านบุคลากร อาวุธปืน ยานพาหนะ  และยุทธวิธี  ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำงาน ตามแนวนโยบายของ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี การดำเนินการโครงการ “ขัดเงา”  มิใช่เพียงแต่ การจัดการบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ยังรวมถึง การ“ขัดเงา”จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ทุกนาย ให้มีพร้อมต่อภารกิจความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ทำให้ผู้ปฏิบัติมีขวัญกำลังใจที่ดี และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  อันจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้อีกด้วย

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน