สภาอุตสาหกรรมระยองจัดประชุมใหญ่

50

วันที่ 18 มี.ค. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ  เหมะรักษ์ รองผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มี นายสงวน  แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษา อบจ.ระยอง และสมาชิกเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง ระยอง โดยนายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มอบเงินทุนโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชนูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 37,500 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ เป็นผู้รับมอบเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมในปี 2563 กิจกรรมที่สำคัญร่วมกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดทำตู้ความดันลบมอบให้โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งของจังหวัดระยอง จัดทำตู้ปันสุข มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19  แล้วยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรใสถานประกอบการจังหวัดระยอง 4 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบในกระบวนการผลิต เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในปี 2564 นี้ก็จะดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในทุกด้านเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามโครงการ EEC และอื่นๆ ของจังหวัดระยองต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน