ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ฯ

56

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายชนาธิป  เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสังคม   คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง  ว่าที่ร้อยตรี พศิน  รัตนวรกรณ์ จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เพื่อศึกษาต่อยอดผลักดันสนับสนุนให้เกษตรกรแม่ฮ่องสอนสามารถปลูกกัญชาและมีรายได้ โดยผ่านโครงการนำร่อง 1 อำเภอ 1 วิสาหกิจชุมชน ณ  ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม  อ.แม่สะเรียง กล่าวว่า  ทางวิสาหกิจชุมชนฯบ้านทุ่งแพม พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกกัญชาที่ถูกต้อง พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิธีการปลูก เทคนิคการปลูก การก่อสร้างโรงเรือน การขออนุญาต ตลอดจน การสนับสนุนสายพันธ์กัญชา และ พัฒนาสายพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับประโยชน์จากการปลูกกัญชาอย่างสูงสุด

สำหรับ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ถือเป็นแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีสายพันธุ์กัญชาที่หลากหลายจากการรวบรวม และ พัฒนาสายพันธุ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นโรงเรือนในระดับ Medical Grade มาตรฐาน GMP ระดับสากล ใช้ระบบ QR CODE ติดตามการใช้งานของกัญชาแต่ละต้น โดยความร่วมมือของ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน