อธิบดีโยธาตามงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

37

วันที่18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ  และนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง โดยรูปแบบเขื่อนเป็นเขื่อนหินใหญ่เรียงเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้น คือ หินชั้นนอก หินชั้นกลาง และหินชั้นใน  ความยาว 1,780 เมตร ทั้งนี้ หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน