เมืองคอนแถลงฟุตซอล เฟ้นหาตัวแทนจังหวัด

43

วันที่ 18 มี.ค.ที่ห้องประชุมพลเอกหลวงเสนาณรงค์ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล SDN FUTSAL CUP 2021 (ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) ชิงแชมป์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กีฬา…พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต Sports…developed people developed quality of life” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตซอล ให้ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง มีการซึมซับเอาสิ่งดีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตในหลายๆ คุณสมบัติอย่างที่สังคมต้องการทั้งด้านสุขภาพ พลานามัยและด้านจิตใจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน