สสจ.พัทลุงเดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจ อสม.

59

ผู้สื่อข่าว  จ.พัทลุง  รายงานว่า  ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท  อ.ควนขนุน  ดร.นาที  รัชกิจประการ  ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)  เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพ  อสม. หมอประจำบ้าน  จ.พัทลุง  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่  อสม. หมอประจำบ้าน  และเพื่อให้  อสม. หมอประจำบ้าน ได้รับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย  “ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว  3  คน “  รวมทั้งให้  อสม. หมอประจำบ้าน ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่ในฐานะ  อสม. หมอประจำบ้าน  ที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวเรวดี  รัศมิทัต  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายภูมิศิษฎ์ คงมี  ส.ส.พัทลุง เขต 1  และนายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง  เขต 2 พรรคภูมิใจไทย  และคณะ  เข้าร่วมด้วย  โดยมี  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์  สสจ.พัทลุง  และคณะ ให้การต้อนรับ

สำหรับหมอประจำตัว  3  คน ประกอบด้วย  หมอคนที่ 1  คือ  อสม. หมอประจำบ้าน   หมอคนที่  2  คือหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ  และหมอคนที่  3  คือแพทย์ในโรงพยาบาล  โดยหมอทั้ง  3  คนจะร่วมมือกันดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  ใกล้ชิด แบบใกล้ตัว  ใกล้บ้าน  ใกล้ใจ ในส่วนของหมอในโรงพยาบาลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ในการหนุนเสริมให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง  และมั่นคงยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามในโอกาสดังกล่าวนี้  ดร.นาที  รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)  ได้มอบเกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการแสดงชุดฤษีดัดตน  ประยุกต์ท่ามโนรา  จากการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน  และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่  12  ประจำปี  2564  ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  ต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  และคณะผู้บริหาร  อบต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  อีกด้วย

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  มีเครือข่าย  อสม. จำนวน  11,724  คน  โดย อสม.ที่ปฏิบัติงานและมีสิทธิ์รับค่าป่วยการ   จำนวน  10,569   คน  ซึ่ง  อสม.แต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่คนละ  10 – 15  หลังคาเรือน  ส่วน  อสม.ในเขตเทศบาเมืองพัทลุงนั้นมีหลังคาเรือนรับผิดชอบคนละ  25  หลังคาเรือน  ดังนั้น  อสม.จึงเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วยจิตอาสามาอย่างยาวนาน  และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้  วิทยาการสมับใหม่มอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะในช่วงการะบาดของโรคโควิด-19  และเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานของ  และพัฒนาศักยภาพของ   อสม. ให้มีความรู้ในฐานะ  อสม. หมอประจำบ้านเพิ่มขึ้น

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน