รพ.บ้านโป่ง ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่

60

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง มอบหมายให้ พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน “การซ้อมแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ประจำปี 2564” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ ลดความพิการ และลดการสูญเสียชีวิตลงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ.ณัฐพัฒน์ จันมะโน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมซักซ้อมแผน และขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผู้เกี่ยวข้องที่ส่งทีมเข้าร่วมในการซ้อมแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน