กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน่าน เดินหน้าของบประมาณ

52

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564  เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางวาสนา  ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมโดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

  1. การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  2. หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ประจำเดือนมีนาคม 2564
  3. การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมีนาคม 2564
  4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2564
  5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,408,700 บาท
  6. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 176,973 บาท

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน