กอ.รมน.ภาค 3 เร่งแก้ โซลาร์เซลล์ สูบน้ำได้แล้ว

92

กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโซลาร์เซลล์สูบน้ำ บ้านโพซอและบ้านแม่เจ ภาพรวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ได้แล้ว 11 จุด จากทั้งหมด 12 จุด

พลเอกสุชาติ สุทธิพล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 3 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง กรมทหารพรานที่ 36 จนท.อบต.เสาหิน และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ และดูสภาพปัญหาของ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สื่อต่างๆ ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้าแล้วนั้น จำนวน 2 จุด ที่หมู่บ้านโพซอ และหมู่บ้านแม่เจ  ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  สำหรับโครงการนี้ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน (อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 8 หมู่บ้าน และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 11 หมู่บ้าน อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน 1 หมู่บ้าน ) ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561

นายปฏิภาณ ทองแดง วิศวกร บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด เปิดเผยว่า จากการเข้าตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ของอำเภอแม่สะเรียง ทั้งหมด 12 จุด ตอนนี้ใช้การได้แล้ว 11 จุด อีก 1 จุด อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ระบบสามารถใช้ได้ตามปกติ สำหรับปัญหาที่พบสามารถแบ่งได้เป็น 3 สาเหตุหลัก คือ 1. แหล่งน้ำ จากเดิมมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน แต่พอเข้าสู่ฤดูแล้งแหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอ จึงย้ายจุดเปลี่ยนแหล่งน้ำไปยังแหล่งที่มีน้ำเพียงพอ 2. พบการเสียหายตามระยะเวลาการใช้งาน 3. การซ่อมบำรุงเบื้องต้นของชาวบ้าน ซึ่งทางบริษัทได้จัดการอบรมเรื่องการใช้งานไปแล้ว 1 ครั้ง ส่วนในครั้งต่อไปจะมีการอบรมอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแล

ทางด้าน นายพัฒนา บูชาปกรณ์กุศล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง  เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นทางบริษัทยังไม่ได้เข้ามาแก้ไข เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมา ได้มีบริษัทเข้ามาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุง ณ วันนี้ สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งยอมรับว่าชาวบ้านไม่มีความรู้ในการใช้งาน และเบื้องต้นทางบริษัทได้เข้ามาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำเรียบร้อยแล้ว

พลเอกสุชาติ สุทธิพล  หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จำนวน 2 จุด คือที่บ้านโพซอ และที่บ้านแม่เจ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง จากประชาชน นายก อบต.เสาหิน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด บริษัทผู้รับผิดชอบ ของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมระบบกรองน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน พบว่า ทั้งสองจุดไม่มีปัญหา เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมีความร่วมมือในการดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน การร่วมกันบริหารค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และได้มอบหมายให้บริษัทประสานงานแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน