เขื่อนสิริกิติ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่

44

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.ที่อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายบรรจง  ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ปี 2562-2563 ที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 86 คน ภายใต้โครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชนกับ กฟผ. (New Jobber) ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและให้เข้าใจถึงภาพรวมของโครงการฯ และข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับ กฟผ. ได้แก่ การแนะนำโครงการฯ โดย นางสาวกฤตติกา เทพมงคล วิทยากรระดับ 7 สังกัดแผนกงานบุคคลเขื่อนสิริกิติ์ การแนะนำการทำสัญญาจ้าง โดยนางพรรณพิไล ขุนล่ำ หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเขื่อนสิริกิติ์ การจ่ายเงินเดือนเเละค่าจ้าง โดยนางศิริลักษณ์ ยะฝั้น พนักงานวิชาชีพระดับ 8 แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ การแนะนำพื้นที่เก็บข้อมูล โดยนางชมมาศ แก้วยอด หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ และการแนะนำตัวอย่าง Application Ricult โดยว่าที่ ร.ท.ไชยา สมอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลเขื่อนสิริกิติ์ และเปิดโอกาสให้ถามข้อซักถาม และข้อสงสัย

กฟผ. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศภายหลังจากเกิดปัญหาเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มงานเดือนพฤษภาคม 2564  -เมษายน 2565 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 โดยจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ ระหว่างปี 2562 – 2563 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่มีภูมิลำเนารอบเขต/เขื่อน โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่ กับ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน