อบรมเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

38

นาย สุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้นำอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564  โดยได้รับเกียรติจาก นายธนดล สถาวรเวทย์  ปลัดอำเภอสบเมย  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากปกครองอำเภอสบเมย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 วิทยากรจาก สภ.สบเมย วิทยากรจาก สนง.เกษตรอำเภอสบเมย วิทยากรจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย วิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง และ จนท.สาธารณสุขอำเภอสบเมย ให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ กฎหมายป่าไม้และกระทำผิดเกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน ผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน  การควบคุมไฟป่า การดับไฟป่า การทำแนวไฟป่า มีผู้เข้าร่วม 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับ อบต.แม่คะตวน มีพื้นที่ตั้งอยู่ในแนวป่า ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า เริ่มจากอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามโครงการ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันมิให้เกิดไฟป่า จากการให้ราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่  ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถขยายผลต่อเนื่องไปยังหมู่บ้าน โรงเรียน สถานศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกัน ไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

ทั้งนี้การฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ ราษฎรในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดขึ้น และมีอาสาสมัครที่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้านชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรู้ป้องกันควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยังคงความสมบูรณ์อยู่สืบไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน