“มนัญญา” เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์จังหวัด

41

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” รวมถึงมอบนโยบาย “การส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทใหม่” ให้กับสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 50 คน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ และเน้นย้ำการนํานโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน ทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือไม้ยืนต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เป็นการสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ส่งเสริมการรวมกลุ่ม กำหนดราคาผลผลิต เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองราคา สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภารกิจที่สำคัญของสหกรณ์จังหวัด จะต้องมีความรอบรู้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และเข้าใจหลักการบริหารกำหนดราคาผลผลิตแท้จริงขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรที่สูงวัย ทำการเกษตรแนวใหม่ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิตและบริหารจัดการ พร้อมทั้งขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งใช้อุปกรณ์การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ เช่น ลานตาก โรงอบลดความชื้น โรงสี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ รวมทั้งร่วมกัน แนะนำ กำกับ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสหกรณ์อีกด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บันทึกเทปรายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ในประเด็น “การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์จังหวัด” ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

กานต์ เหมามิติ รายงาน