รณรงค์ “วันหยุดเขื่อนโลก”

แชร์

14 มี.ค.64 นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ตัวแทนกลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน นำเครือข่ายชาวบ้าน การจัดการทรัพยากรกลุ่มเครือข่ายฯ 4 ลุ่มน้ำ มีลุ่มน้ำยวม น้ำเงา น้ำเมย น้ำสาละวิน และ เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน ตลอดจนชาวบ้าน จากพื้นที่ป่ารอยต่อ 3 จังหวัดภาคเหนือ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เดินทางเข้าร่วมพิธีกรรมบวชป่าและสืบชาตาแม่น้ำยวม-แม่น้ำเงา เนื่องในวันที่ 14 มีนาคม “วันหยุดเขื่อนโลก” ณ บริเวณบ้านสบเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนและคัดค้านโครงการสร้างเขื่อน-ผันน้ำยวม สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพิธีกรรมทางศาสนา ของความเชื่อใน 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และ พีธีกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง คือพิธีการเลี้ยงผีป่า (คือการบูชาเจ้าป่าเจ้าเขา) ให้ปกปักรักษาชาวบ้านให้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วย และกิจกรรมเวทีเสวนาปกป้องสี่ลุ่มน้ำ แม่น้ำยวม แม่น้ำเงา แม่น้ำเมย และ แม่น้ำสาละวิน โดยมีตัวแทนของกลุ่มเยาวชน ได้พูดคุยสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพล พร้อมทั้งร่วมกันอ่านแถลงการณ์ เนื่องในวันสากลแห่งปฏิบัติการเพื่อแม่น้ำ เรียกร้องให้มีการหยุดโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยมี นายมานพ คีรีภูวดล” ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์ เดินทางมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมด้วย

สำหรับวันหยุดเขื่อนโลก(International Day of Action against Dams) ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งวันหยุดเขื่อนโลกนั้นเริ่มขึ้นด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของภาคพลเมืองในการต่อต้านหายนะจากเขื่อน และมีแถลงการณ์เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้ ในฐานะชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอุทยานสันติภาพสาละวิน ที่สืบทอดวิถีของพรรพชนในการดูแลรักษาป่าและแหล่งน้ำ น้ำคือทรัพยากรสำคัญที่ให้มนุษย์ดำรงชีพ และมนุษย์ก็มีหน้าที่ดูแลแม่น้ำเช่นเดียวกัน และแผนการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสาละวิน ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวาง ในวันหยุดเขื่อนโลก กลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน ขอให้ยุติการเตรียมโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพล แผนโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างสันติ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์