ผบ.นทพ.สั่งนักรบสีน้ำเงินดูแลปัญหาภัยแล้ง

41

วันที่ 14 มีนาคม 2564 พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล  ผู้บัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ  และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา   พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ พบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สนภ.2 นทพ.  อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมี พันเอก ณฐพล  ผิวเณร  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง  909  สนภ. 2 นทพ. นำบุคลากรของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 909   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509    มีหน้าที่ในการส่งกระจายเสียง เผยแพร่ข่าวสารวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร เสนอบทความ สารคดีและให้ความรู้ ความบันเทิง เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตลอดจนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

จากนั้นพลเอก นเรนทร์  พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สนภ.2 นทพ.  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  โดยมี พันเอก ณัฏฐาภูมิ   นิกร  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สนภ.2 นทพ.  นำบุคลากรของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26   ได้รับการจัดและส่งออกปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ 1 ก.พ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายฐานพัฒนาการมาตั้งอยู่ที่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย   ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

พลเอก นเรนทร์  กล่าวว่า  เราอยู่ในพื้นที่โซนร้อน  เมื่อเข้าสู่ร้อนฤดูร้อนก็จะประสบปัญหาในเรื่องภัยแล้ง   การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร    ในการแก้ปัญหาระยะสั้น  หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  โดยกำลังทหารพร้อมเครื่องจักรจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันที    สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน อาทิเช่น  การขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆ  การจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม  ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน   รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล และการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน