ก.อุตสาหกรรม คิกออฟโครงการจิตอาสารักแม่น้ำปี 64

59

ที่ ชุมชนคลองคอต่อ ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ นายกอบชัย สังสิทธิวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำโฉมใหม่พัฒนา คลองสวยน้ำใส ชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน พร้อมกับร่วมกันมอบถังดักไขมันให้กับครัวเรือนกว่า ร้านคา โรงเรียน 200 ใบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลดการปล่อยน้ำเสียแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันในชุมชนต่อไป จากนั้นนายกอบชัย และคณะได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 23 ทุน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนพิบูลประชาบาล (ประถม) พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง  เยียมชมต้นแบบ “BCG บางปูโมเดล” การจัดการขยะพลาสติกและขยะอินทรีย์  หลังเสร็จพิธีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำคณะเดินทางไปบริเวณคลองคอต่อ เพื่อร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะในคลอง ทาสีสะพาน เพื่อเป็นการปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนสวยงามต่อไป

สำหรับชุมชนคลองคอต่อเดิมมีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงกัน และเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณน้ำทิ้งมากว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ และมีเครือข่ายผู้ประกอบการทีมีศักยภาพเข้ามาพัฒนาคูคลองแม่น้ำให้กลับมาสะอาด ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยป้องกันกำกับดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ทะเล และเลือกชุมชนคลองคอต่อเข้าสู่การพัฒนาเป็น 1 ใน 20 คลองแม่น้ำ นำร่องโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำโฉมใหม่ และเริ่มดำเนินการในระยะแรกทันที

ศุภลักษ์ พวงเพชร จ.สมุทรปราการ/รายงาน