ส่งมอบฝายชะลอน้ำโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด

47

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 ที่ชุมชนบ้านหนองบัวแก้ว ลำห้วยจึ่งบึ่ง หมู่ที่ 6 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ชุมชุนบ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง มหาสารคาม โดยมีนายอำเภอกุดรัง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

นายพยุงศักดิ์ อาจศึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร กอปรกับธนาคารได้ดำเนินโครงการปลูกป่าและจัดทำฝายชะลอน้ำแก่ชุมชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ดังนั้นในปี พ.ศ.2563 ธนาคารฯ จึงได้จัดทำโครงการ”สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาส

พระชนมายุ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างแหล่งน้ำในชุมชนด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า เกิดการรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์กันด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกร คนในชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งราชการและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ธ.ก.ส.จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท สำหรับฝายมีชีวิตแห่งนี้เป็นฝายมีชีวิตขนาดกลาง ซึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์ จำนวน 138 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,945 ไร่

ทีมข่าว จ. มหาสารคาม