มท.1 เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

36

พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid  ซึ่งมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid และการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพิ่มความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศไทย ยังมีพื้นที่บางส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายได้ PEA ริเริ่มโครงการด้านระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ของอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นอย่างมาก ในการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน

ซึ่งโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริด อำเภอแม่สะเรียง ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Battery Energy Storage System (BESS) ชนิด Li-ion (ลิเธียมไอออน) พิกัดใช้งาน 3 MW  1.5 MWh (รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง) สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนการซื้อหรือผลิตไฟฟ้า โดยใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โซล่าเซลล์จากเอกชน 4 MW เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประมาณ 1.3 MW โรงจักรดีเซลพิกัดรวมประมาณ 5 MW (ขนาด 1 MW จำนวน 5 เครื่อง) ในอนาคตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนดำเนินโครงการไมโครกริด อีก 2 แห่ง คือ อ.เบตง จ.ยะลา และ เกาะพะลวย อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก Microgrid ณ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคงในการจ่ายกระเเสไฟฟ้า แก้ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่และจ่ายไฟฟ้าคืนเมื่อเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แหล่งพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือจ่ายไฟได้เกือบครึ่งหนึ่งของอำเภอแม่สะเรียง รวมถึงลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีระยะไกล พร้อมกันนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid และการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพิ่มความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และคุณภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม สร้างความสุข ความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/ รายงาน