คณะพระธรรมจาริกออกธรรมสัญจรในหมู่บ้าน

38

ช่วงระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2564 คณะพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน ออกธรรมสัญจรในหมู่บ้านต่างๆ นำโดยพระครูพิสุทธิ์วรคุณ(หัวหน้าสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน) วัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน  พระพงษ์ชัย ชยวํโส วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ซึ่งได้เดินทางไปออกธรรมสัญจรที่หมู่บ้านปู่ดู่ หมู่ที่ 9 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (บ้านอยู่บนสันเขา ดอยภูแว ไม่มีไฟฟ้าใช้  ถนนลูกรังหมู่บ้าน) ดังกล่าวมีประชากร ประมาณ 150 คน 42 ครอบครัว เดิมทีไม่มีวัด ในช่วงเทศกาลสำคัญ ชาวบ้านจะทำบุญ ต้องเดินเท้าไปบ้านอื่น เช่น บ้านนาคุ บ้านด่าน บ้านเปียงก่อ ซึ่งแต่ละที่เป็นหมู่บ้านทุรกันดารห่างไกลในพื้นที่ชุมชนการคมนาคมไม่สะดวกซึ่งบางช่วงต้องเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านแต่ละแห่งที่ผ่านมา

ในปี 2557 ทางคณะพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน ได้ออกธรรมสัญจรในหมู่บ้านต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ บ้านปู่ดู่ ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ด้วยความศรัทธาของชาวบ้าน จึงได้ถวายที่ดิน 1 แปลง เพื่อที่จะสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ-ปฏิบัติธรรม สถานที่แห่งนั้น เรียกว่า “อาศรมพระธรรมจาริกบ้านปู่ดู่” (ก่อนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ พระธรรมจาริก อาศัย ศศช.บ้านปู่ดู่ เป็นที่พักและเป็นที่จัดกิจกรรม)โดยที่คุณะพระธรรมจาริกจะสัญจรขึ้นไปจัดกิจกรรมงานเป็นครั้งคราว เนื่องจากบนดอยมีพระสงฆ์ จำนวนน้อย จึงต้องใช้วิธีการธรรมสัญจร คือ เวียนจัดกิจกรรมตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสทำบุญ มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ได้สอนธรรม หลักการทำบุญ การดำเนินชีวิตให้ชาวบ้าน ตลอดถึงช่วยพัฒนาชุมชน เช่น สร้างระบบประปาภูเขา ให้ชาวบ้าน สงเคราะห์ชาวบ้านด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

พระพงษ์ชัย ชยวํโส กล่าวว่า ที่บ้านปู่ดู่ จะแตกต่างจากบ้านอื่น คือ ถ้ามีพระสงฆ์ขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อเด็กรู้ก็จะขึ้นมาสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเอง โดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์ บางครั้งเด็กจะมาแอบมอง หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รอบวัด เพื่อมาสังเกตดู จะได้รู้ว่าพระรูปไหน ถ้าเป็นพระที่คุ้นเคยหรือที่รู้จัก เขาจะชักชวนกันมาสวดมนต์เอง ในการสร้างวัด แม้จะระดมทุนจากภายนอก แต่ชาวบ้านก็ออกแรงกาย แรงใจช่วยกันสร้างเอง ช่วยพัฒนาตลอดเรื่อยมา ปัจจัยจากภายนอก ก็ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการออกธรรมสัญจรของพระสงฆ์หรือพระธรรมจาริกนั้น บางเดินเท้าขึ้นไป โดยเฉพาะฤดูฝน เพราะเป็นถนนลูกรัง ดินแดง ดอยสูงชัน บางครั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรม ต่างสามารถติดตาม ทางเฟส พระพงษ์ชัย ชยวํโส หรือสนับสนุนปัจจัยในการทำบุญโครงการดังกล่าวได้ที่ พระครูพิสุทธิ์วรคุณ(หัวหน้าสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน) วัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน  หรือพระพงษ์ชัย ชยวํโส โทรศัพท์ 0976919969

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน