กธจ.พัทลุงโวยลั่นทุ่มงบฯ 31ล้านแก้ขาดน้ำ แต่ชาวบ้านไม่ได้น้ำ

57

ตอนสายวันที่  11 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมอิรวดี  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่  5  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (กธจ.พัทลุง)  เพื่อติดตามแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพัทลุง  และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ทั้งนี้  นายประพิศ  คงหนู  คณะกรรมการ  กธจ.พัทลุง  ได้กล่าวในที่ประชุมว่าโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของ  อบต.เกาะเต่า  อ.ป่าพะยอม  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559 – ปัจจุบัน   เป็นเงิน  13,314,000  บาทนั้น  นับเป็นโครงการที่สูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์  เนื่องจากในขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการใช้น้ำตามโครงการดังกล่าวเลย  ซึ่งชาวบ้านทั้ง  13  หมู่บ้านใน  ต.เกาะเต่านั้น  ได้ใช้น้ำเพียงสัปดาห์ละ  1  ครั้งเพียง  3  หมู่บ้านเท่านั้น  ประกอบด้วย  ม.1,7,8  ในขณะที่ปี 2563  ทาง  อบต.ได้ใช้งบฯวางท่อระบายน้ำไปยัง ม.4,5,11,13  แต่ก็ยังไม่มีการปล่อยน้ำให้ชาวบ้านแต่อย่างใด  เนื่องจากถังเก็บน้ำไม่มีน้ำที่จะปล่อยให้ชาวบ้าน

นายพิฆเนศ ฯ กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวทางผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะ  กธจ.พัทลุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  2  ครั้งแล้ว  ในเมื่อชาวบ้านยังมีความเดือดร้อนจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็จะต้องนำเรื่องนี้แจ้งให้นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง ได้รับทราบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงตามการประชุมของ กธจ.พัทลุง ก็จะต้องแจ้งให้  ปปช.และ สตง. เข้าตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินงานของโครงการต่อไป

นายสุพจน์  ดำแก้ว  นายก  อบต.เกาะเต่า  อ.ป่าพะยอม  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  10  ถัง โดยแล้วเสร็จในปี  2559  แต่  อบต.ไม่ได้รับงบประมาณท่อสูบน้ำเพื่อนำน้ำมาปล่อยลงถัง  ทาง  อบต.จึงได้เงินสะสม จำนวน  2.4  ล้านบาท  เพื่อท่อน้ำจากน้ำตกในท้องที่  ม.6 ต.เกาะเต่า  มายังถังเก็บน้ำระยะทางมากกว่า  3  กิโลเมตร  โดยใช้ท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้วและ 3  นิ้ว  จากนั้นได้ใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  6 นิ้ว  5  นิ้ว  และ  4  นิ้ว  จากถังเก็บน้ำไปยังหมู่บ้านต่างๆทั้ง  13  หมู่บ้าน พร้อมทั้งต่อท่อระบายน้ำไปยังถังประปาหมู่บ้านตามพื้นที่ต่างๆที่ขาดแคลนน้ำอีกด้วย  นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น  7  กลุ่ม  จึงขอยืนยันว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำใน  ต.เกาะเต่านั้น  ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามการประชุมของ กธจ.พัทลุงแต่อย่างใด

ด้านชาวบ้าน ม.6  ต.เกาะเต่า  อ.ป่าพะยอม  รายหนึ่ง  เผยว่า  หาก  กธจ.พัทลุงเสนอเรื่องไปยัง  ผวจ.พัทลุง  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ก็คงใช้เวลาหลายวัน  ในขณะที่ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก  ตนจึงขอเรียกร้องให้นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง ได้ลงพื้นที่มาพบชาวบ้านใน  ต.เกาะเต่า  เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงด้วยตนเอง  เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเร่งด่วนต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน