“ซีพี ออลล์” ร่วมกับ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

46

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา สติ และการเรียนรู้จะเป็นเกราะป้องกันให้ชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัยควร เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติเมื่อภัยเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง
ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับกลุ่มเปราะบาง ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รวมทั้งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับพี่เลี้ยงและเด็ก ๆ จำนวนกว่า 200 คน โดยการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่หาจุดเสี่ยง จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพื้นที่ ซักซ้อมแผน สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน เพื่อให้ทางพื้นที่ได้มีการฝึกซ้อม และซักซ้อมความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน และปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ


นางสาวอรอนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เล่าว่า “การอบรมและซักซ้อมอพยพหนีไฟครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เป็นการซักซ้อมการอพยพหนีไฟแบบเต็มรูปแบบ โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาช่วยทำให้เราได้มีหลักการและเกิดทักษะ สิ่งสำคัญคือเราจะช่วยเหลือเด็กกับพี่เลี้ยงอย่างไรในช่วงเวลาสั้น ๆ ให้เด็กเหล่านี้ปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้”

นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “เมื่อทำกิจกรรมลักษณะนี้ จะคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้ามีแผนและรู้ตัวล่วงหน้า จะทำให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริง และเห็นว่าสิ่งนี้ควรนำไปส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง”

ตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม กลุ่มเปราะบาง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนโสตศึกษา วัด ชุมชน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”