ป.ป.ช.สกลนคร ติว อปท. แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่

45

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2564  ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  อ.เมือง จ.สกลนคร  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และเจ้าหน้าที่การคลัง สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ  ห้องประชุมโรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร เนื่องจากปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายสังคมไทยในทุกระดับ ชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทเจ้าหน้าที่ การเงิน การคลัง และพัสดุ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ลดลงจากเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการทุจริตในทุกระดับ

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร/ รายงาน