เมืองตรอนจัด ” สืบสานศิลป์ถิ่นไทย งดงามทันสมัย “

59

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล ” สืบสานศิลป์ถิ่นไทย  งดงามทันสมัย ” พร้อม  นายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน  และ พ.ต.อ.โยธิน  ยากองโค ผกก.สภ.ตรอน โดยมีนางวิลลา  อัปปมัญญา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตรอน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกลุ่มสตรีอำเภอตรอน จำนวน  250 คน หัวหน้าส่วนราชการ อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานดังกล่าวพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง รำประกอบเพลง 250 คน อายุกว่า 1,000 ปี

นางวัลลา   อัปปมัญญา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตรอน  กล่าวว่า ในนามองค์กรสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตรอน ได้ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตอนได้กำหนดจัดงาน วันสตรีสากล ขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติตลอดจนรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสตรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปี 2505 เพื่อส่งเสริมสตรีตรีให้มีการพัฒนาตนเองความมีภาวะผู้นำและให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้านตำบลด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ

อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆเท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงทำให้บทบาทสตรี เป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปโดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในการจัดงานวันสตรีสากล คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการสืบสานศิลป์ผ้าถิ่นไทยงดงามทันสมัยในวันสตรีสากลประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การแสดงความสามารถในการรำประกอบเพลงด้วยการแต่งกายภาพพื้นถิ่นจำนวน 250 คนและผ้าทอลายผ้า ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รวมทั้งแสดง จำหน่ายสินค้าจากสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 5 ตำบล 2 เทศบาล และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ด้านมารยาทไทยและด้านบุคลิกภาพองค์กรสตรีที่มาร่วมงานจากทุกตำบล ร่วมงาน “วันสตรีสำกล”อีกด้วย

ประสิทธื  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน