8 มี.ค.“วันสตรีเสมอภาค”

67

“รฎาวัญ”นำทีมสตรีเสมอภาค บุกทำเนียบฯยื่นข้อเรียกร้อง 8 ข้อ จี้”ประยุทธ์”ช่วยเหลือสตรี เนื่องในวันสตรีสากล

9มี.ค.64/ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ก่อตั้งพรรคเสมอภาค ได้นำทีมเสมอภาค ประกอบด้วย ดร.รัตนจันทร์ ศีลสัมฤทธิ์ ดร.ชริตา พลพานิชย์ นางสาวบุศราทิพย์ องค์คุณารักษ์ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 โดยมี ดร.สุภร อัตถาวงศ์ เป็นผู้รับมอบแทน ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี ดิฉันขอเสนอให้ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณามอบหมายสั่งการรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติ ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง  ดังต่อไปนี้

๑. ด้านสังคม

๑.๑ กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้ครบทุกตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพประชากรทุกเพศทุกวัย และป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆโดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ปัจจุบันทราบว่ายังจัดตั้งไม่ครบ ๗,๗๗๒ แห่งทั่วประเทศ และขอให้เพิ่มงบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันทั่วประเทศได้รับเพียง ปีละ ๕๐ ล้านบาทเท่านั้น

๑.๒ เพิ่มมาตรการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวสตรี สตรี และสตรีสูงวัย ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและมีงานทำ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม  โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในพื้นที่ด้อยพัฒนาหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้ได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อป้องกันการตกงานว่างงาน ความยากจน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม เช่นปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศฯลฯ

๑.๓ สร้างหลักประกันการว่างงานตกงานให้แรงงานสตรี ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้สอดคล้องกับการปรับตัวของภาวะสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนแรงงานมนุษย์

๑.๔ สนับสนุนสิทธิการลาคลอดให้สามีของแรงงานสตรี อย่างน้อย ๙๐ วันเพื่อความอบอุ่นในครอบครัว

๑.๕ จัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อผ้าอนามัยให้แก่เยาวสตรี และสตรีที่ยังไม่มีงานทำอย่างทั่วถึง

๑.๖ จัดงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แก่สตรีและLGBTหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้สามารถนำสมุนไพรใกล้ตัวไปสร้างให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระค่าใช้การด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ ขอให้ปรับปรุงศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งการเพิ่มเงินงบประมาณสนับสนุนกองทุนฯจำนวน ๗๕,๐๓๒ ล้านบาทให้กระจายครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนๆละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบชีพได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และให้อิสระในการบริหารจัดการกองทุนฯแก่สตรี ปราศจากการครอบงำของข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้สตรีมีความรู้ความสามารถในการค้าขายออนไลน์ ให้สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมปัจจุบันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

​๓. ด้านการเมือง

​๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีทางการเมือง การบริหารในตำแหน่งระดับสูงทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสตรีไทยกับการเข้าสู่การเมืองซึ่งยังมีไม่มากเท่าที่ควร เช่น สัดส่วนรัฐมนตรีสตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนักการเมืองสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

อย่างไรก็ตาม นางรฏาวัญ ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน เรื่องพรรคเสมอภาค  ที่ได้แถลงเปิดตัวตั้งพรรคเสมอภาค เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล และผ่านมาครบรอบ 1 ปีในวันนี้พอดี  นางรฎาวัญ กล่าวว่า ตอนนี้พรรคเสมอภาค ได้จัดประชุมจัดตั้งพรรคไปเรียบร้อบแล้วและอยู่ในระหว่างรอทาง กกต ประกาศรับรอง ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ทางพรรคเสมอภาค จะเปิดโอกาส ให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการการจัดตั้งสาขาของพรรคทั้งสาขาในแต่ละภาคและสาขาในแต่ละเขต โดยประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความสนใจในการเมืองและมีอุดมการณ์ที่ตรงกันกับทางพรรคเสมอภาค สามารถติดต่อประสานงานเข้ามายังพรรคเสมอภาคได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ นางรฎาวัญ ได้ใช้โอกาสนี้ ในการร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ได้รับรางวัล สตรีทำงานดีเด่น ปี 2564 ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการยกย่องอย่างมาก โดยสตรีที่มีคุณภาพอย่าง คุณบุ๋ม-ปนัดดา ควรเป็นนักการเมืองเพราะเป็นคนเก่งและคนกล้าในทางสร้างสรรค์สังคม โดยตนเองและทีมเสมอภาคทุกคน ยินดีต้อนรับคุณบุ๋ม ปนัดดา ถ้าสนใจจะเข้ามาร่วมสร้างความเสมอภาคให้สตรีและให้สังคมไทย นางรฎาวัญ กล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน