เลือกพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวต.ควนมะพร้าว สร้างท่าอากาศยานพัทลุง

47

ตามที่กรมท่าอากาศยาน โดย นายถาวร  เสนเนียม  อดีตรมช.คมนาคม ได้ว่าจ้างให้บริษัทดีไว พลัส จำกัด  และบริษัทออมนิ  โซลูชั่นส์ จำกัด  ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง  ระหว่างวันที่  17  กันยายน  2563  และสิ้นสุดสัญญาในวันที่  13  มิถุนายน  2564  รวมเวลา  270  วัน  โดยใช้งบประมาณ  6  ล้านบาทนั้น

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล  อ.เมืองพัทลุง  นางนัยนา  วงศ์พนารักษ์  ผู้จัดการโครงการ  นายสยาม  บุระดา  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  และคณะ ร่วมกันจัดประชุมย่อยในระดับพื้นที่  ครั้งที่  2  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอพื้นที่ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง  จำนวน  5  ที่  ประกอบด้วย  ทางเลือกที่  1  บริเวณตำบลปันแต – แหลมโตนด  อ.ควนขนุน  ทางเลือกที่  2  บริเวณตำบลโตนดด้วน  -มะกอกเหนือ  อ.ควนขนุน  ทางเลือกที่  3  บริเวณตำบลควนมะพร้าว –ลำปำ   อ.เมืองพัทลุง  ทางเลือกที่  4  บริเวณตำบลควนขนุน-หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน  และทางเลือกที่  5  บริเวณตำบลหานโพธิ์  อ.เขาชัยสน  ซึ่งหลังจากที่คณะที่ปรึกษาออกสำรวจข้อความความคิดเห็นจากประชาชนพบว่าทางเลือกที่  3  บริเวณตำบลควนมะพร้าว –ลำปำ  ซึ่งเป็นบริเวณศูนย์วิจัยข้าว  อ.เมืองพัทลุง  ได้คะแนนมากที่สุด  91.17  คะแนน

เหตุที่ชาวบ้านเห็นด้วยกับทางเลือกที่  3  ที่มีขนาดพื้นที่  1 กิโลเมตร x 5  กิโลเมตร  ซึ่งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานตรังประมาณ  75  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ประมาณ  120  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชประมาณ  140  กิโลเมตรนั้น  เนื่องจากเป็นที่ราบติดถนน  มีความพร้อมในทุกๆด้าน  มีความคุ้มค่าต่อชีวิตในหลายบริบท  และมีแนวทางในการแก้ปัญหาในหลายๆด้าน  อาทิ  การคมนาคม  สิ่งแวดล้อมไม่โดนทำลาย  อยากเห็นความเจริญในพื้นที่  จ.พัทลุง  ในส่วนของข้อเสนอของโครงการนั้นอยากให้สำรวจความคิดของคนในแต่ละพื้นที่  และสำรวจข้อดี  ข้อเสีย  ในเชิงลักษณะความคุ้มทุนของแต่ละพื้นที่  มีการขยายโครงข่ายให้ดี  การเข้าถึงสะดวก  มีพื้นที่ว่างบริเวณใกล้เคียงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  และมีการแนะนำให้ที่ปรึกษาจัดทำ  Google  Form  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น

ส่วนข้อกังวลต่อโครงการดังกล่าว คือการเวนคืนพื้นที่ในทางเลือกที่  3  ที่มีค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ้น  899,950,000  บาท ในขณะที่วัดคลองขุดที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างท่าอากาศยานตามทางเลือกที่  3  นั้น มีความห่วงกังวลเรื่องผลกระทบทางด้านเสียง  และให้คำนึงถึงผลกระทบเชิงความเป็นอยู่  วิถีชีวิตของประชาชน  อย่างไรก็ตามหลังนี้คณะที่ปรึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาไปสู่การออกแบบรายละเอียดต่อไป  อาทิ  ขนาดรันเวย์  ตัวอาคารที่พักผู้โดยสาร  และจะนำการออกแบบมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไปในประมาณเดือน  พฤษภาคม  2564  นี้  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้เสนอแนวคิดการก่อสร้างท่าอากาศยานกันในหลายประเด็น

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน