สอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำและการกู้ภัยสำหรับเด็ก

54

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) จัด”โครงการสอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำและการกู้ภัยสำหรับเด็ก(ต่อเนื่อง)” โดยมีนายปกฤษณ์  คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็น ประธานพิธีเปิด  พร้อม นายศักดิ์ชาย  ดอนพนัส รองปลัดฯ นายเอกฉันท์  มูลศรี  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  นางรดา   เพ็ชรขัน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  นางวารีธร  จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข มีนางสาวนวพรรณ  อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน(บ้านสวนตาล) กล่าวรายงาน  คณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีคณะวิทยากร จากงานส่งเสริมฝ่ายเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลน่าน มาให้ความรู้ ภาคทฤษฎี การทำ CPR การช่วยเหลือผู้จมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น  ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กเรียนร่วมเพื่อให้มีทักษะความรู้และความปลอดภัยทางน้ำ และมีการฝึกภาคปฎิบัติโดยคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมิองน่านที่มีทักษะและผ่านการอบรม จำนวน 8 ครั้ง ณ สระว่ายน้ำโรงแรมเทวราช ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  เทศบาลเมืองน่านโดย นายมนตรี  รอดด้วยบุญ    รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน