สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ฟาดกำไรเพียบ

53

นายนคร  เทพหนู  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด  เผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด  ได้ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของนายสง  มากแสง  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  โดยได้จดทะเบียนเป็นการถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2502 และเริ่มประกอบการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2502  ซึ่งในขณะนี้มีสมาชิก จำนวน  8,268  คน ในส่วนของการดำเนินงานของสหกรณ์ฯนั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง  โดยในปี  2562  สหกรณ์ฯมีกำไรทั้งสิ้น  209,971,291.-บาท  สำหรับในปี  2563  นั้น สหกรณ์ฯมีกำไรทั้งสิ้น  200,631,151.-บาท  ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหกรณ์ฯมีกำไรลดลงนั้นมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในขณะเดียวกันทางสหกรณ์ฯยังได้นำเงินไปช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิกที่เสียชีวิตด้วย  โดยในปี  2562  จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิต  เป็นเงิน  43,600,000.-บาท  ส่วนปี  2563  จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิต  เป็นเงิน  52,150,000.-บาท

นายนคร   กล่าวอีกว่า  ในขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  มีทุนเรือนหุ้น  จำนวน  2,516,502,860.-บาท  สินทรัพย์ในปี  2563  มีทั้งสิ้น  7,702,217,519.34.-บาท  และมีหนี้สินประมาณ  2,400  ล้านบาท  ในส่วนของกำไรของสหกรณ์ฯในปี  2563  จำนวน  200,631,151.-บาทนั้น  ทางสหกรณ์ฯได้นำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่มวลสมาชิกในอัตราร้อยละ  5.25  และนำไปจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ  7  ซึ่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้นมีมากกว่า  160  ล้านบาท  โดยเงินดังกล่าวนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงมีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นกว่าเดิม  สำหรับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯนั้นยังยึดหลักนโยบาย “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมั่นคง  บริการประทับใจ  บริหารโปร่งใส  ห่วงใยสมาชิก “ ทั้งนี้  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ด้านนายประเทือง  จุลนันโท  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด  เผยว่า สหกรณ์ฯได้มีการพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นเสาหลักทางการเงินให้กับสมาชิก ซึ่งฝ่ายจัดการได้บริหารงานโดยรับนโยบายด้านต่างๆมาจากคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคง  เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยได้ดำเนินการอย่างจริงและต่อเนื่องในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีปัญหา  ด้านการบริหารเงินทุน  และด้านการบริหารความเสี่ยง

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน