กาชาดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

74

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี และเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางนวลนฤมล พิรุณสาร นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ปลัดอำเภอบ้านโป่ง นายก อบต.เขาขลุง กำนัน ต.เขาขลุง และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาขลุง ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บ้านของนางจำปา ทองศรี เลขที่ 139 หมู่ 14 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งการช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนนั้น ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาด ตามสโลแกน “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน