เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

77

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอบรบือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยอำเภอโกสุมพิสัย 43 คน อำเภอชื่นชม 10 คน อำเภอนาเชือก 41 คน และอำเภอบรบือ 20 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชนได้ และในการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และนายอำเภอยางสีสุราช ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทีมคัดกรอง ตามมาตรการควบคุมโรค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การดำรงตนในภาวะวิกฤต และเรียนรู้การออกแบบพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ ทีมข่าวมหาสารคาม รายงาน