ชลประทานน่าน สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

45

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนแท่น อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน และบ้านเหล่าตำบลภูเพียง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิพนธ์  ฟูศรี     ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน  สั่งการให้ นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว   15 เครื่อง ออกสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ชลประทานน่าน  ได้ประสานงานให้   อปท.สำรวจพื้นที่ เพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำใช้ในการเกษตร  นอกจากนี้  ทางพื้นที่อำเภอโชนเหนือของจังหวัดน่าน คือ อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง ที่แล้งจัด ได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ทางชลประทานน่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งให้แล้ว

นายนิพนธ์  ฟูศรี   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่า  โครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการวางแผนให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ หากได้ร้องขอมาเพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ   ในการผันน้ำเข้าแปลงเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำนาได้ในปีนี้อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน