พัฒนาที่ดินรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว

54

28 ก.พ.64 ที่แปลงนาบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม นาย ปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง โดยมีนายชูเกียรติ  คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนพื้นที่  เข้าร่วมงาน

นายชูเกียรติ  คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดเพื่อ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการงดเผาฟางและตอซังพืช  หลังฤดูเก็บเกี่ยว    ซึ่งภาวะการเผาตอซังนั้น มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งยังก่อมลภาวะ ทําลายธาตุดิน   อินทรีย์วัตถุ     ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช  จะถูกทําลาย สูญเสียธาตุอาหาร พืชและน้ำในดิน    นอกจากนั้น  การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนได้ในกิจกรรม ได้จัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังพร้อมทำการการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ซึ่งถือเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในไร่นา กลับมาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ร่วมกับ การปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตพืช และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ

นอกจากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม

ทีมงาน  พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  มหาสารคาม