เลือกตั้ง ทต.โคกสี สนุก อดีต ผอ.โรงเรียน ลงสู้เป็นนายก

35

นายสรเลข กรวิวัฒน์ อดีต ผอ.โรงเรียนหลายโรงเรียนในเขต ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งกลุ่มลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายก ทต.โคกสี ในนามกลุ่ม “รักนครโคกสี” เบอร์ 2 โดยการส่งผู้สมัครเพียง 5 คน คือ เป็นนายกฯ 1 คนทีมบริหารอีก 4 คน เท่ากับรับเป็นเพียงผู้บริหารเท่านั้นทเหตุผลที่ส่งรับเลือกตั้ง เฉพาะฝ่ายบริหารครั้งนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานหรือไม่นั้น ไม่จำเป็นเพราะเราอาสาเข้ามาครั้งนี้ เพื่อความสามัคคีสมานฉันท์ เราเคารพในสิทธิเสรีภาพ ข้อสำคัญ เราไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เมื่อเข้าไปแล้วเชื่อว่าเราทำงานได้

“การที่อาสาเข้ามาครั้งนี้เพราะเห็นความสำคัญ ในมติประชาคมหมู่บ้าน นั่นคืองานของเรา ประกอบกับคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน ในพื้นที่ คืองานที่ต้องทำอีกเรื่องคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องรีบแก้ไข ให้เร็วที่สุด เมื่อเข้าไปบริหาร ต.โคกสีเป็นทางผ่านไปยัง คำชะโนด และมีองค์เจดีย์ พระบรมธาตุ 9 ยอดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สูง 41 เมตร ณ.วัดบ้านตาล ต.โคกสี”ได้เล็งจัดทำเป็นสถานที่ต้องแวะ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านเข้าสักการบูชา ประชาชนนำสินค้าโอทอปมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง จึงขอโอกาสอาสารับใช้ เป็นทางเลือกใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต นายสรเลข กล่าวในที่สุด

ส่วนนโยบายหลัดคือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. ภายใต้แนวความคิด “ถ่ายทอดภูมิปัญญา. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. โดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมคิดร่วมทำ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ให้ผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพไปยังสมาชิกรุ่นต่อๆไปจึงขอนำตำบลโคกสี. ก้าวสู่ความเจริญและนวัตกรรมการพัฒนาแนวใหม่. เข้าถึงคนทุกวัย. ใส่ใจคุณภาพชีวิต. อย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน