มมส.ห่วงใยนิสิตออกมาตรการเยียวยาช่วงโควิค

79

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  ออกประกาศฉบับที่ 2 มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  

รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่นิสิต ดังต่อไปนี้

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกชั้นปีและทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10  สำหรับ ภาคการศึกษา 2/2563 โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินคืนได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผ่านระบบกองคลังและพัสดุ ที่เว็บไซต์  http://e-office.msu.ac.th/finform

ด้านหอพักมหาวิทยาลัยและเจรจาหอพักเอกชนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนิสิต ดังนี้

  1. ภาคการศึกษา 2/2563 กำหนดให้ดำเนินการลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 50 โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามยื่นเอกสารขอรับเงินคืนที่งานบริการหอพักนิสิต
  2. ดำเนินการเจรจากับหอพักเอกชนเพื่อขอความช่วยเหลือในการลดค่าเช่าหรือแบ่งชำระค่าเช่าให้กับนิสิต

ด้านทุนการศึกษา การจ้างงาน และการฝึกงาน  ดังนี้

  1. ภาคการศึกษา 2/2563 จัดสรรทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท จำนวน 2,000 ทุน สำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 โดยผ่านกองกิจการนิสิต
  2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกงานของนิสิต ให้คณะและหน่วยงานเตรียมแหล่งฝึกงานให้นิสิตที่ประสงค์ฝึกงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหากคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการช่วยงานในสำนักงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำหนดไว้

ด้านสุขภาพ นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด – 19 และได้รับการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุทธาเวชว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19

พรเทพนิพัท  พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน