รพ.บ้านโป่ง สร้างจิตสำนึกพอเพียงต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ.

71

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อม แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพื่อเน้นสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ตระหนักถึงผลเสียหายและความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต และร้องเพลง “จำขึ้นใจ” เพื่อเป็นการปฏิญาณตนของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน