ผู้ใหญ่บ้าน นำเงินช่วยเหลือโควิดปลูกกล้วยหอมทอง

53

นายทวี   เสนแก้ว  อายุ  52  ปี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  ต.โคกสัก  อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  เผยว่า  จากการที่ตนได้เข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทำให้ตนเห็นว่าการปลูกกล้วยหอมเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงราคายางพารา  ปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง  เนื่องจากราคาของกล้วยหอมราคาได้ทรงตัวและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่สูงมาก  ดังนั้น  ตนจึงได้นำเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน  15,000  บาท  มาปลูกกล้วยหอมพันธุ์บ้านราด  และพันธุ์ละแม  โดยปลูกแซมในสวนยางพาราในเนื้อที่ประมาณ  2  ไร่  ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน   2563  ที่ผ่านมา  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว  และนางสุจิตรา  รุ่งรัศมีวิริยะ  เกษตรอำเภอบางแก้ว  ได้เข้ามาให้การแนะนำในการดูแลบำรุงรักษาในการขับเคลื่อนการปลูกกล้วยหอมทองอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนั้นตนก็ได้ชักจูงชาวบ้านในหมู่บ้านได้หันมาปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก  โดยมีชาวบ้านมาร่วมกับตน  จำนวน  5  ราย

อย่างก็ตามในขณะนี้กล้วยหอมทองไร้สาพิษของตนและของชาวบ้านได้ให้ผลผลิตบ้างแล้ว  โดยมีการซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 13 – 15  บาท  ในขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่ได้ปลูกกล้วยในรุ่นแรกร่วมกับตนก็ได้ขยายพื้นที่การปลูกกล้วยหอมทองกันเพิ่มขึ้น  ในส่วนของตนนั้นได้ขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองพันธุ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก   6  ไร่  ในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นก็ได้ระดมเงินทุนจากชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อมารับซื้อกล้วยหอมทองจากเกษตรกรในหมู่บ้าน  เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดสารพิษ  ขณะนี้มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  32  คน   โดยมีเงินรวมทั้งสิ้น  123,000  บาท  สำหรับการซื้อขายกล้วยหอมทองก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  เนื่องจากในขณะนี้ตลาดทั้งในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการกล้วยหอมทองพันธุ์ดังกล่าวที่สูงมาก   ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้กาช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรในครั้งนี้   จนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตนและชาวบ้านได้นำเงินดังกล่าวมาสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับครอบครัว  และเป็นการนำร่องโครงการปลูกกล้วยหอมปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกของหมู่บ้านไปยังประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงในขณะนี้

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน