นายก อบจ.ระยองแถลงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย

57

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ได้มีการเปิดประชุมสภา อบจ.ระยอง หลังมีการประกาศรับรองผลเลือกตั้ง นายก อบจ.และส.อบจ.ระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ระยอง ตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5(พ.ศ.2562) กล่าวว่า จะเดินหน้านโยบายเดิม 8 ด้าน ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการส่งเสริมรายได้ 5.นโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และสารสนเทศ และ 8.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ขอให้ความเชื่อมั่นต่อ สภา อบจ.ระยอง และประชาชนชาวระยอง จะบริหารงานราชการของ อบจ.ระยอง อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดระยองเป็นสำคัญ เพื่อให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ในประชุมยังได้มีการพิจารณาเสนอรายชื่อ ตั้ง คกก.หลายชุดด้วยกัน ทั้ง คกก.สามัญประจำ อบจ.ระยอง คกก.ตรวจรายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คกก.วิสามัญ คกก.เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ คกก.พัฒนา อบจ.ระยอง คกก.ติดตามและประเมินผลแผนงาน อบจ.ระยอง คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และคกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง

นิตยา. ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน