เลือก”พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ” นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย คนแรก

90

กรุงเทพฯ / 24 กุมภาพันธ์ 2564 – สมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยสายการบิน 7 สาย ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบิน ไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ประกาศแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส (ที่ 3 จากขวา) ให้เป็นนายกสมาคมฯคนแรก อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งรับตำแหน่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสายการบินสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ รับตำแหน่งโดยตัวแทนผู้บริหารจากสายการบินทั้ง 7 สาย พร้อมกันนี้ ได้จัดการประชุมสมาคมฯ เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมไปถึง
การหารือถึงแนวทางและมาตรการ เพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การจัดประชุมสมาคมฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญในการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์
โควิด-19 รวมไปถึงข้อเสนอของสมาชิกฯ ต่อรัฐบาล อาทิ การเสนอให้รัฐบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้งและสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาได้อย่างปลอดภัย และการเสนอมาตรการและแนวทางสำหรับสายการบินเพื่อเตรียมตัวในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น

เกี่ยวกับสมาคมสายการบินประเทศไทย

สมาคมสายการบินประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยสมาชิกสายการบินจำนวน 7 สายการบินได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์,
สายการบินไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาการบริการของสายการบินในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืนและเสริมสร้าง
  ความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
 • บูรณาการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการบินและการท่องเที่ยว
  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย
 • ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคการศึกษาในการผลิตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินและการท่องเที่ยว
  รวมไปถึงการร่วมทำการวิจัยและการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
 • ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

รายชื่อนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ

 1. นายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)
 2. อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นางชาริตา ลีลายุทธ(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์)
 3. อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายอัศวิน ยังกีรติวร(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์)
 4. อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายวรเนติ หล้าพระบาง(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท)
 5. อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายนัตดา บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์)
 6. อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายสันติสุข คล่องใช้ยา(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย)
 7. ปฏิคมฯ รับตำแหน่งโดยนางสาวสญาดา เบญจกุล(ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท)
 8. เหรัญญิกฯ รับตำแหน่งโดย นางเนตรนภางค์ ธีระวาส (ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์)
 9. นายทะเบียนฯ รับตำแหน่งโดย นายตุลย์ มิเดหวัน (ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สายการบินนกแอร์)
 10. ฝ่ายต่างประเทศ รับตำแหน่งโดย   นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช (ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์)
 11. ประชาสัมพันธ์ รับตำแหน่งโดย นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร(ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)

เลขานุการ รับตำแหน่งโดย นายกฤษ พัฒนสาร (ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย)