ด่วน!การบินไทยปิดศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา

135

ประกาศ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งการปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เป็นต้นไป

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยในจดหมายประกาศระบุว่า ประกาศบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ที่ 007/2564 เรื่อง แจ้งการปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา โดยเนื้อหาของการประกาศได้อ้างถึง ดังนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)แจ้งให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทราบความจำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่ศูนย์ซ่อมอากาศแห่งที่ 2 ที่บริษัทฯ เช่าตามสัญญาเช่า เพื่อใช้ก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ในปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น สกพอ. ต้องใช้ที่ดินที่บริษัทฯเช่าดังกล่าว โดยได้บอกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ สกพอ. ขอให้บริษัทฯรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของบริษัทฯหรือของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองออกไปจากที่ดินเช่าและส่งมอบที่ดินเช่าให้ สกพอ.ให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติให้บริษัทฯปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน