“มนัญญา” รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้

50

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า  30 คนพร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่า สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือในการผ่อนคลายกฎกระทรวง 5 ฉบับที่กำลังจะออกมาตามพรบ.สหกรณ์    พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562  โดยประเด็นที่กังวลคือเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของสหกรณ์   ร่วมถึงการเสนอขอหักค่าหุ้นเพื่อใช้ชำระหนี้ได้ ซึ่งในการหารือทั้ง 2 กรมได้อธิบายรายละเอียดตามข้อสงสัยและตัวแทนสหกรณ์ต่างเข้าใจ อย่างไรก็ตามทั้งหมดก็ยังต้องสร้างความเข้าใจต่อสหกรณ์ทั่วประเทศด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนื่องจากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอีกหลายแห่ง   แต่ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ยังกังวลเรื่องการจัดชั้นลูกหนี้ที่ผิดค้างชำระตามกฏหมาย 6-12 เดือน ก็จะรับข้อเสนอการขอขยายให้เริ่มนับที่  2 ปีไว้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา

 “ในการหารือทำให้เห็นว่าสหกรณ์ยังเข้าใจกฎกระทรวงที่ออกมาไม่ชัดเจน แต่เมื่อกรมชี้แจงก็ปรากฏว่าเริ่มเข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวล แสดงว่า  ยังมีประเด็นความไม่เข้าใจในบางประการ ดังนั้นมอบให้สองกรมไปจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้ความรู้กับสมาชิกทั่วประเทศจังหวัดใดพร้อมก็เริ่มทันที ให้จัดเป็นรายจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดก็หวังว่าควรจะจบในสมัยนี้ เพราะทำความเข้าใจกันมาตลอด และหากเรื่องใดที่ยังไม่จบก็จะไม่ลงนามในประกาศ   แต่จะไม่มีการดึงเกมส์หรือยื้อเวลาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายสบายใจ “ รมช.เกษตรฯกล่าว

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือสหกรณ์ที่แยกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ยังยึดโยงการออกระเบียบตามแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งที่กิจกรรมหลากหลายกว่าและคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร   ทำให้การออกระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังใช้การหักจากรายได้เงินเดือน ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตตามฤดูกาล  ดังนั้นหากสหกรณ์ไปออกระเบียบที่สอดคล้องกับอาชีพสมาชิกก็จะลดปัญหาการผิดชำระหนี้ที่จะเป็นเหตุให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้     เช่นจ.ประจวบฯสมาชิกปลูกสัปปะรด 18 เดือนให้ผลผลิต หากออกระเบียบหักเงินกู้รอบการผลิตก็จะลดปัญหาผิดนัด  สำหรับการนำหุ้นมาหักเป็นหนี้นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์นั้น ๆ  ส่วนการจัดประชุมอบรมความรู้นั้นคาดว่าจะเริ่มได้ในเร็วๆนี้ทุกจังหวัด

ด้านนางสาวเกษราวรรณ  จันทร์ฉาย ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด กล่าวว่าหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงทำให้เข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวลลง โดยเฉพาะการออกระเบียบตามอาชีพของสมาชิก ที่จะเป็นช่องทางทำให้สมาชิกไม่เดือดร้อนในการชำระหนี้ และไม่กระทบต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้ของสหกรณ์