กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พรบ.ล้มละลาย

85

กรมบังคับคดีจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รุ่นที่ 1

24 ก.พ.64/ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการเงิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนำ จำนอง หลักประกันทางธุรกิจ”

นายกรพงศ์ คงสังข์ นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวอรจิรา ลิ้มทุติเนตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559” และหัวข้อ “แผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป”

การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 หมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs      และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน