ป.ป.ช.สกลนคร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต้านทุจริต

56

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร นายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นายนิกร ธัญรักษ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร  ร่วมกันบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายได้ร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อป.มช.) จังหวัดสกลนคร และเครือข่ายต้านทุจริต เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลุ่มเป้าหมายคือ สื่อมวลชน อป.มช. สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน และสมาชิกชมรม STRONG – จิตอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร  /รายงาน