สำนักการศึกษา กทม.ติวเข้ม O-NET

38

สนศ.ผนึกกำลัง ม.นวมินทรฯ ติวเข้ม O-NET 64 ยกระดับผลการสอบนักเรียน กทม.

23 ก.พ.64/ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กว่า 19 คน ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนเสริมติวเข้ม จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.พ.64 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค.64 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มี.ค.64 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.64 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

ขณะเดียวกัน พร้อมถ่ายทอดสดแบบ real-time ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีก 8 โรงเรียน ให้รับชมพร้อมกัน เพื่อเป็นการยกระดับผลการสอบ O-NET ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีนี้ให้สูงขึ้นเป็นอันดับต้นของประเทศ https://youtu.be/DKyzWfMGHJw

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน