เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18

22ก.พ.64 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณให้จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดำเนินการระดับจังหวัดฯ 1 กิจกรรม ระดับอำเภอ 5 กิจกรรม เพื่อสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการระดับจังหวัดฯ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน 4 คืน โดยมีเป้าหมายผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 จำนวน 324 คน จาก 324 หมู่บ้าน เพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เป้าหมายได้และสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ 11 อำเภอ จาก 234 หมู่บ้าน บ้านละ 30 ครัวเรือน รวม 9,720 คน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์โลกปัจจุบัน มีความผันแปรสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ที่เริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งเศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่สูงมาก แต่จากสถานการณ์การค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลง ได้มีการนำมาตรการใหม่ๆมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้ามากขึ้น ผู้ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าก็สามารถ สร้างความมั่นคงได้มากกว่า เกิดปัญหาความเลื่อมล้ำด้านรายได้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งส่วนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤต และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกสังคมโลก เตรียมความพร้อมแต่ละครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการแก้วิกฤติในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอนาคต

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน