“เกษตร”อบรมหลักสูตรนักบริหาร

30

“เกษตร” เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่น 44 สู่การปฏิบัติจริง

22ก.พ.64/ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหาร  การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 44 ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud Meetings ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16  กุมภาพันธ์ –   2 มีนาคม 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตร         และสหกรณ์ ระดับต้น” โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 75 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้นายทองเปลวกล่าวว่าได้เน้นย้ำแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วยการนำนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง มีการทำงานที่เน้นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาด  โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกำลังสำคัญ      ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเร่งการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงให้มากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้เกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์จากโครงการและมาตรการสำคัญๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอบรมดังกล่าวจึงจัดขึ้น      ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ   ของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น           สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ร่วมงานและนำไปปรับใช้ เพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และนำนโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในระดับพื้นที่

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน