ประเมินผลโครงการ แก้ปัญหาภัยแล้ง

24

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จังหวัดน่าน  นายนิวัฒน์  งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 76 จังหวัด ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน  ตรวจติดตามโครงการของอำเภอเวียงสา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป  ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ  สำหรับอำเภอเวียงสา ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวม  11 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 4,931,800 บาท  เป็นโครงการประเภทขุดลอกฝาย ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ขุดลอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนากักเก็บน้ำ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก   ทั้ง 11 โครงการ  โดยจำนวน 7 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,378,200 บาทคิดเป็นร้อยละ 48.22%  คงเหลือ จำนวน 2,471,700 บาท

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 76 จังหวัด ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน  ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อตรวจติดตามโครงการของอำเภอนาน้อย พร้อมรับฟังบรรยายสรุป  และลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ  สำหรับอำเภอนาน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวม  50 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 15,255,600 บาท   เป็นโครงการประเภทขุดลอกฝาย 26 โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 โครงการ ก่อสร้างฝาย 4 โครงการ ขุดขยายสระเก็บน้ำ จำนวน 9 โครงการ และปรับปรุงทำนบเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ  อยู่ในระหว่างนำเนินการ จำนวน 25 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการจำนวน 1 โครงการ ซึ่งผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,724,700 บาทคิดเป็นร้อยละ 57.19%  คงเหลือ จำนวน 6,530,900 บาท

สำหรับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเนื่องมาจากเกิดการตื้นเขิน มีวัชพืชและตะกอนดินทับถม ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ และส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและมีน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาของหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และด้านปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน