BLCP พัฒนาโรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์

37

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้ส่งมอบห้องสุขานักเรียน จำนวน 6 ห้อง รวมมูลค่า 417,574 บาท  และมอบแปลงผักเกษตรอินทรีย์พร้อมระบบสเปรย์น้ำ รวมมูลค่า 50,000 บาท  รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ(แบบมีขาตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง  หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น  และ Face shield 50 ชิ้น รวมมูลค่า 23, 750 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 491,324 บาท ให้กับโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเยาวชน ที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน   หากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือคดีอาชญากรรมที่คาดคิดไม่ถึงได้ และห้องสุขาของโรงเรียน เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการเกิดคดีอาชญากรรมในโรงเรียน เพราะตั้งอยู่ในจุดลับสายตา   บริษัทฯ จึงสนับสนุนการสร้างห้องสุขาให้แก่โรงเรียนวัดสำกะนักท้อน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 165 คน เนื่องจากห้องสุขาปัจจุบันของโรงเรียนฯ  มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งการขยายทางหลวงหมายเลข 3376 สายอำเภอบ้านฉาง ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ทำให้ความสูงของพื้นถนนสูงกว่ารั้วโรงเรียน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาก่อเหตุที่ไม่คาดคิดกับนักเรียนได้

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้นำโครงการ “โรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์” (ECO School) ให้แก่โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน โดยส่งมอบแปลงผักเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษในหลักสูตรวิถีอินทรีย์ “ผักสวนครัวกินดี ปลูกได้ทั้งปี” โดยสามารถนำผักที่ปลูกมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบ เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาเป็นโรงเรียน เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมพลังของเยาวชนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ความมุ่งมั่นในการดำเนินการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ BLCP พร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป….00

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน