กลุ่ม ปตท.ระยอง มอบอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพ

90

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้กับเยาวชนในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง โดยมีนางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับของเยาวชนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมภายนอกอย่างมีความสุขด้วยการส่งเสริมด้านกาศึกษาและทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เตาอบขนม เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน